Türkiyede Günümüze Kadarki ASKERLİK HİZMET SÜRELERİ

TERTİP

SÜRE

 

AÇIKLAMA

 

 

Belirli bir askerlik süresi yok

İlk düzenli ordu (Asakir-İ Mansure-i Muhammediye) yeniçeri ocağının kaldırılması ile birlikte 1826 yılından itibaren kurulmuştur. Ancak askeralma sistemi hakkında yazılı bir metin (kanun) oluşturulmamıştır.

 

Belirli bir askerlik süresi yok

1834 yılında Redif-i Asakir-i Mansure-i Muhammediye kurulmuş, kuruluş ve teşkilatını düzenleyen redif nizamnamesi hazırlanmıştır.

 

Muvazzaflık : 5 yıl

Rediflik        : 7 yıl

08 eylül 1843 yılında Tenkisat-ı Celile-i Askeriye Fermanı yayımlanmıştır.

1846 tarihinde kur’a kanunu yayımlanmış ancak tüm ülkede uygulaması ancak 1862 yılında gerçekleşmiştir.

1847 yılında bir kısım rumlar bahriyeli olarak silahaltına alındılar. Böylelikle Gayri Müslimler ilk defa silâhaltına alınmışlardır.

 

NİZAMİYE

Silahaltı         : 4 yıl

İhtiyat            : 2 yıl

(Süvari ve topçunun bir sene ihtiyatlık süresi silâhaltında geçecek)

REDİF

Mukaddem      : 3 yıl

Tali                  : 3 yıl

her yıl bir ay eğitim

MÜSTAHFAZ

8 yıl

ihtiyatlık süresini nizamiyede geçirmek isteyenler ile bedel karşılığında askerlik yapanlar 6 yıl nizamiyede kalmışlardır.

 

10 Cemaziyüevvel 1287 (18 ağustos 1869) tarihinde Kuvve-i Umumiye-i Askeriye Nizamnamesi yayımlanmıştır.

 

Bu düzenleme doğrultusunda 5 Zilhicce 1286 (08 Mart 1870) tarihinde kur’a kanunu yayımlanmıştır.

 

ASKERLİK HİZMET SÜRELERİ

 

TERTİP

SÜRE

 

AÇIKLAMA

 

 

Nizamiye    : 6 yıl

Redif          : 6 yıl

Müstahfaz  : 8 yıl

Toplam 20 yıl

 

Donanma gemilerinde armacılık, topçuluk ateşçilik ve güverte gibi görevlerde bulunanlar ile bahriye sanayi alanlarındaki askerlerde

 

Nizamiye    : 8 yıl

Rediflik       : 4 yıl

Müstahfaz  : 8 yıl

26 Muharrem 1304, 13 Teşrin-i Evvel 1302 (25 Ekim 1886) tarihinde Asakir-i Şahanenin Tertibat-ı Müteyemmene-İcedideye Tevfikan Suret-i Ahzini Mübeyyin Kanunname-i Hümayün isimli askeralma kanunu çıkarılmıştır. (sadece müslümanlar)

Ayrıca 7 Rebiülevvel 1308 (20 Ekim 1890)’ da Hamidiye Alayları kurulmuştur.

17 yaşında başlayıp 40 yaşında sona ermektedir.

İptidaiye                : 3 yıl

Efradı-ı nizamiye  : 3 yıl

Redif efradı           : 17 yıl

07 Ağustos 1909 tarihinde çıkan bir kanunla İstanbul ve Bilad-ı Selase (Galata, Eyüp, Üsküdar) halkı ile Gayri Müslimler silahaltına alınmışlardır.

 

3 yıl

Muvazzaflık hizmet süresi 21 Mart 1327 (1911) tarihinde 3 yıla düşürülmüştür.

 

Piyade ve nakliye                    : 2 yıl

Diğer kara sınıfları (sınıf-ı saire) berriye, mızıka ve jandarma   : 3 yıl

 

Deniz sınıfı (sınıf-ı bahriye)              5 yıl

 

16 Cemaziyelahir 1332, 29 Nisan 1330 (12 Mayıs 1914) gün ve 296 sayılı Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-u Muvakkatı (askeri yükümlülükler geçici kanunu)

 

piyade ve nakliye                 : 1,5 yıl

Topçu süvari havaiye, sanayi, otomobil, kıtaat-ı fenniye ve mızıka          

                                               : 2 yıl

Jandarma                               : 3 yıl

Deniz                                      : 5 yıl

Mükellefiyet-i askeriye kanun-u muvakkatı’nın 5,118 ve 121 nci maddeleri 7 cemaziyelahir 1342, 14 kanun-i sani 1340 (15 ocak 1924) gün ve 398 sayılı kanunla değiştirilmiştir.

hizmet süreleri duhul tarihinden itibaren başlamaktadır.

ancak milli savunma bakanlığının 11 mart 1924 tarihinde yayımladığı bir genelge ile süreler 1317 doğumlulara değişik uygulanmıştır.

ASKERLİK HİZMET SÜRELERİ

TERTİP

SÜRE

 

AÇIKLAMA

 

 

Piyade sınıfında (ve hizmet süresi 1.5 yıldan fazla olan sınıflar haricindekilere)                     1.5 yıl

Mızıka                                     2 yıl

Jandarma                               2,5 yıl

Bahriye                                   3 yıl

 

21 Haziran 1927 gün ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu kabul edilmiştir.

 

Piyade 18 ay

Jandarma ve Gümrük           30 Ay

 

30 Kasım 1935 tarihinden itibaren

 

Halen silâhaltında bulunan 1335 ve daha yaşlı doğumluların hizmeti 1 yıl uzatılmıştır.

 

06 Ocak 1941 tarihinden itibaren

 

 

1941 ve 1942 yılından itibaren sınıf ve doğumlara göre hizmet sürelerinde 1945 yılına kadar değişiklik yapılmıştır.

 

Deniz                                    : 3 yıl

Jandarma ve Gümrük            30 ay

Diğerleri                                  2 yıl

 

14 Temmuz 1950 tarihinden itibaren

 

24 ay

24 Ocak 1963 gün ve 164 sayılı karar ile 01 Şubat 1963 tarihinden itibaren askerlik hizmet süresi 24 aya düşürülmüştür.

 

20 ay

1315 sayılı kanunla 27 Temmuz 1970 tarihinden itibaren askerlik hizmet süresi 20 aya düşürülmüştür.

 

1956/2

20 ay (17 ay 15 gün)

03 Kasım 1977 gün ve 7/13989 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1956/2 tertip erbaş ve erlerden 15 Aralık 1977 tarihinden itibaren 17 ay 15 günlük hizmet süresini tamamlayanlara 2 Ay 15 günlük izin verilmesi kararlaştırmıştır.

 

1956/3

 

20 ay (18 ay 20 gün)

09 Mayıs 1978 gün ve 7/15483 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1956/3 tertip erbaş ve erlerden 20 Mayıs 1978 tarihinden itibaren 18 ay 20 günlük hizmet süresini tamamlayanlara izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

ASKERLİK HİZMET SÜRELERİ

TERTİP

SÜRE

AÇIKLAMA

1959/3

20 ay (19 ay)

24 Nisan 1981 gün ve 8/2761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1959/3 tertip erbaş ve erlerden 19 aylık hizmet süresini tamamlayanlara 30 gün ilave izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

1960/2

20 ay (19 ay)

18 Aralık 1981 gün ve 8/4012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1960/2 tertip erbaş ve erlerden 19 aylık hizmet süresini tamamlayanlara 30 gün ilave izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

1960/3

20 ay (19 ay)

29 Nisan 1982 gün ve 8/4646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1960/3 tertip erbaş ve erlerden 19 aylık hizmet süresini tamamlayanlara 30 gün ilave izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

1961/1

20 ay (19 ay)

05 Ağustos 1982 gün ve 8/5130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1961/1 tertip erbaş ve erlerden 19 aylık hizmet süresini tamamlayanlara 30 gün ilave izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

 

1961/2

20 ay (19 ay)

28 Kasım 1982 gün ve 8/5676 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1961/2 tertip erbaş ve erlerden 19 aylık hizmet süresini tamamlayanlara 30 gün ilave izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

1962/1

20 ay (19 ay)

19 Ağustos 1983 gün ve 83/6985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1962/1 tertip erbaş ve erlerden 19 aylık hizmet süresini tamamlayanlara 30 gün ilave izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

1962/2

20 ay (19 ay)

02 Aralık 1983 gün ve 83/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1962/2 tertip erbaş ve erlerden 19 aylık hizmet süresini tamamlayanlara 30 gün ilave izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

1962/3

20 ay (19 ay)

05 Nisan 1984 gün ve 84/7903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1962/3 tertip erbaş ve erlerden 19 aylık hizmet süresini tamamlayanlara 30 gün ilave izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

1963/1

20 ay (19 ay)

27 Ağustos 1984 gün ve 84/8459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1963/1 tertip erbaş ve erlerden 19 aylık hizmet süresini tamamlayanlara 30 gün ilave izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

1963/2

20 ay (19 ay)

06 Aralık 1984 gün ve 84/8856 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  19 aylık hizmet süresini tamamlamış olanlara 30 gün ilave izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

1965/1

18 ay

09 Temmuz 1984 gün ve 18453 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3031 sayılı yasa ile askerlik hizmet süresi 01 Mart 1985 tarihinden itibaren 18 aya indirilmiştir.

21 Ekim 1985 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen birliklerde (Güneş Harekat Bölgesi) 14 ay görev yapanlara 30 gün izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

27 Eylül 1987 gün ve 87/12142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Olagan Üstü Hal Bölgesinde görevli erbaş ve erlere 30 gün ilave izin süresi verilmiştir.

   

ASKERLİK HİZMET SÜRELERİ

 

TERTİP

SÜRE

AÇIKLAMA

 

15 ay

11 Temmuz 1992 gün ve 92/3272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 Eylül 1992 tarihinden geçerli olmak üzere askerlik hizmet süresi 15 aya indirilmiştir.

1972/4 1973/1 1973/2

15 ay (19 ay)

20 Aralık 1993 gün ve 93/5098 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1972/4, 1973/1, 1973/2 tertiplerin

terhisleri 4 ay süre ile durdurulmuştur.

1973/3

15 ay (18 ay)

10 Ekim 1994 gün ve 94/6102 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1973/3 tertip yükümlülerin terhisleri 3 ay süre ile durdurulmuştur.

1973/4

18 ay

26 Aralık 1994 gün ve 94/6340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 06 Ocak 1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere askerlik hizmet süresi 15 aydan 18 aya çıkarılmıştır.

 

15 ay

23 Haziran 2003 gün ve 5795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 15 Temmuz 2003 tarihinden geçerli olmak üzere askerlik hizmet süresi 18 aydan 15 aya indirilmiştir.

 

12 ay

25 Ekim 2013 gün ve 2013/5501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere askerlik hizmet süresi 15 aydan 12 aya indirilmiştir.

     

1992/3 TERTİP ERLER: Ağustos 2012'de silah altına alındılar. Uygulama yürürlüğe girmeden tamamı 15 aylık süreyi tamamlayacak. Erken terhisten faydalanamayacaklar.

1992/4 TERTİP ERLER: Kasım 2012'de silah altına alındılar. Normalde 15 aylık süreyi şubat 2014'te doldurmaya başlayacaklardı. Uygulama 1 ocak ...olunca yılbaşında terhisler başlayacak.

1993/1 TERTİP ERLER: Şubat 2013'te silah altına alındılar. Normalde 15 aylık süreyi mayıs 2014'te doldurmaya başlayacaklardı. Şubat ayında terhisler başlayacak.

1993/2 TERTİP ERLER: Mayıs 2013'te silah altına alındılar. Normalde 15 aylık süreyi Ağustos 2014'te doldurmaya başlayacaklardı. Erken terhisleri mayısta başlayacak.

1993/3 TERTİP ERLER: Ağustos 2013'te silah altına alındılar. Normalde 15 aylık süreyi kasım 2014'te doldurmaya başlayacaklardı. Erken terhisleri ağustosta başlayacak.

1993/4 TERTİP ERLER: Önümüzdeki ay silah altına alınacaklar. Terhis tarihleri Şubat 2015 yerine Kasım 2014 olacak.

 

ANA SAYFAYA DÖN

Site tasarım kodlama Fugitive internet teknolojileri  2013 © iletişim : bilgi@safaksoyle.com 
Şafak Kaç
safaksoyle.com